Kompas

fullscreen-image

Het Hoi Services logo

Ons logo is afgeleid van het ‘Hoi Services Kompas’ en de identiteit en kernwaarden van Hoi Services zijn hierin terug te vinden. Het kompas heeft zes hoeken en elke hoek staat symbool voor een aspect waarmee we onze richting bepalen. Deze eigenschappen laten goed zien voor wie we werken, hoe we werken en waarom we doen wat we doen. De zes hoeken zijn onder te verdelen in drie kernwaarden. Ons logo staat symbool voor dit sociale kompas dat wij binnen Hoi Services volgen. Het geeft ons richting om onze missie te volbrengen.

Contact opnemen

Expliciteren van kennis en ervaring

Creëren van toegevoegde waarde

Beheersing en controle

Kernwaarde 1
Expliciteren van kennis en ervaring

Competenties
Hoi Services heeft alle competenties en de benodigde ervaring in huis om met innovatieve concepten maatschappelijke problemen op te lossen. We leggen zoveel mogelijk van de opgedane kennis en leerervaringen vast in templates en voorbeelden. Dit houdt in dat wanneer een gemeente interesse heeft in ons concept, we al heel veel meenemen. Denk aan standaardcontracten, afspraken, protocollen en voorbeelden van het communicatieplan. Eigenlijk nemen we alle plannen en processen mee die nodig zijn voor het implementeren van het concept.

Standaardisatie
We hebben ervoor gekozen om ons concept te standaardiseren. Dit maakt het eenvoudiger om ons concept ook bij andere gemeenten beheersbaar te implementeren. Daarnaast kunnen we de leercurves hierdoor minimaliseren. Doordat al onze partners op dezelfde standaard wijze werken is het ook eenvoudig in geval van calamiteiten uit te wijken naar een andere locatie.

Kernwaarde 2

Creëren van toegevoegde waarde

Voor de mens
We willen de kwetsbare doelgroepen helpen die anders buiten de boot vallen. Dit zijn niet alleen onze Wmo-cliënten maar ook mensen voor wie het al lange tijd moeilijk is om een passende plek te vinden in het arbeidsproces. Met onze concepten geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op zinvol werk en daarmee een zinvolle rol in de maatschappij. Op deze wijze willen we bijdragen aan een kans op een gelukkig leven voor deze doelgroep.

None

Voor de maatschappij
In al onze concepten kijken we ook hoe we de maatschappelijke kosten beheersbaar en acceptabel kunnen houden zonder dat we daarbij inleveren op de kwaliteit. Met kwaliteit bedoelen we dan o.a. minimaal gelijkblijvende ondersteuning voor de mensen in onze samenleving die het echt nodig hebben.

We bouwen businesscases en beloven hierbij niet alleen opbrengsten op papier maar realiseren dit ook in de praktijk. Kwaliteitsborging is hierbij heel vanzelfsprekend. We maken niet alleen maar mooie plannen maar voeren het ook goed uit. Gemeenten geven ons het cijfer 9; dat is een hoge waardering. Zowel de kwaliteit van de projecten als de uitvoering wordt hoog gewaardeerd. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten maar daar doen we dan ook wat mee.

Kernwaarde 3
Beheersing en controle

Ontzorging
Het traject van het plannen en implementeren van het WaST-concept is complex maar door onze kennis en ervaring kunnen we gemeenten hierin grotendeels ontzorgen. Want hoe complex het ook is, we hebben inmiddels al veelvuldig uitgerold. Door deze vastleggingen en standaardisatie nemen we al veel mee. Vooral de communicatie is een van de belangrijkste punten. Het communicatieplan werken we uit op basis van factor C, een pragmatische communicatie methodiek die door de overheid veel wordt gebruikt. In het hele communicatieplan nemen we de hele omgeving van de Wmo-cliënt mee. Iedereen uit de kring van de Wmo-cliënten wordt in het proces meegenomen.

Afspraak
Om transparant te zijn leggen we al onze kennis en ervaring vast zodat het herbruikbaar is en leercurves en kwaliteit risico’s geminimaliseerd worden. Bij iedere implementatie van WaST dragen we onze kennis en ervaring over aan de partners door training en ons handboek operaties.
We zijn ook transparant in de kosten. Het plan van aanpak, de implementatie, de uitvoer: alles heeft een vaste prijs. Zo komt een gemeente nooit voor verrassingen te staan. Soms kan het zo zijn dat een traject langer duurt dan gepland. Ook dan zijn de prijsafspraken harde afspraken en daar houden we ons aan.

Wilt u ook een WaST vestiging in uw gemeente?